Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące

  • 09.05.2019, 14:19 (aktualizacja 09.05.2019, 14:34)
  • TV Kwidzyn
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące usytuowany jest na skraju województwa pomorskiego, w pięknej okolicy, wśród łąk, lasów i pól. Daleko od miejskiego zgiełku, spalin, przemysłu i hałasu. Z okien Ośrodka rozpościera się wspaniały widok na las. Dużym atutem Ośrodka jest, zbudowana w jego obrębie, Ścieżka Ekologiczno-Edukacyjna oraz plac zabaw.

 

Organem prowadzącym Ośrodka jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude”. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym wraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież z autyzmem w wieku od 3 do 24 lat, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat

Ośrodek skupia wychowanków w czerech grupach rówieśniczych. Grupy w Ośrodku wzięły swoje nazwy od pór roku. Są to dwie grupy edukacyjno-wychowawcze i rewalidacyjno-wychowawcze: Wiosna, Lato, Jesień, Zima.

Dla każdego wychowanka nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny lub Indywidualny Program Rewalidacyjno - Wychowawczy w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania wychowanka.

Placówka oferuje: terapię pedagogiczną, zajęcia terapeutyczne stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia terapeutyczne w wodzie (na basenie miejskim przy ulicy Wiejskiej) z wykorzystaniem metody Halliwick, program aktywności M.C. Knill - „Dotyk i komunikacja”, metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, dogoterapię, muzykoterapię, terapię logopedyczną, psychologiczną, behawioralną, rewalidację indywidualną i grupową, hydroterapię, zajęcia i zabawy ruchowe. Ośrodek zapewnia również kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną współpracując na co dzień z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie.

W Ośrodku dużo czasu przeznacza się na wszechstronną rehabilitację wychowanka. Znakomitą bazą dla tego rodzaju terapii jest doskonale wyposażona sala rehabilitacyjna, w której jednocześnie może odbywać się terapia indywidualna oraz grupowa. Sala wyposażona jest w system akcesoriów do stymulacji integracji sensorycznej (SI), drabinki gimnastyczne, materace, suchy basen, i inne rekwizyty i urządzenia. Wychowankowie Ośrodka mogą korzystać również z platformy – windy oraz siłowni umiejscowionych w, znajdującym się na piętrze, Środowiskowym Domu Samopomocy, prowadzonym również przez Fundację „Sapere Aude”.

Poprzez edukację i wychowanie Ośrodek spełnia ważna rolę, przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym jako pełnowartościowych obywateli. W Ośrodku zwraca się szczególną uwagę na podmiotowość, godność dziecka oraz wyrównywanie szans rozwojowych osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ochrony zdrowia oraz wspierania rodzin wychowanków.

Grupy w Ośrodku są nieliczne, przez co dzieci czują się w nich dobrze i bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia im komfort nauki, indywidualne podejście do ucznia, wszechstronna pomoc w nauce wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dobrze wyposażone klasopracownie, gabinet logopedyczny, pedagogiczny i psychologiczny. Placówka posiada nowoczesne wyposażenie: środki audiowizualne, sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Placówka zapewnia również realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, przygotowuje wychowanków do życia w integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez planowanie różnorodnych form współpracy.

Ośrodek nie tylko wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, ale także kształtuje ich postawy oraz wdraża istotne wartości, takie jak: Prawda, Dobro, Piękno.

Planowane i podejmowane w placówce działania sprzyjają realizacji tych celów, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, indywidualnych programach nauczania oraz kształtując postawy i zachowania pożądane i społecznie akceptowane.

W placówce wspiera się rodziców w realizacji ich zadań opiekuńczych i wychowawczych oraz współpracuje z urzędami i instytucjami w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Kadra Ośrodka systematycznie doskonali swój warsztat pracy oraz poszukuje nowych rozwiązań, by jak najpełniej wspierać rozwój wychowanków.

Ścisła współpraca całej społeczności placówki: dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych,

wychowanków i rodziców sprawia, że praca rehabilitacyjna, wychowawcza i edukacyjna przynosi dobre efekty, pozwala wychowankom na osiągnięcie osobistego sukcesu oraz stwarza korzystny klimat do satysfakcjonującej nauki, pracy i zabawy.

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Okrągła Łąka 40, 82-522 Sadlinki

tel. 55 275 15 48

[email protected]

www.fundacja.kwidzyn.pl/orew

TV Kwidzyn

Podziel się:Pozostałe