Czym jest podmiot powiązany?

  • 28.08.2020, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Czym jest podmiot powiązany?
Od 1 października 2020r będzie obowiązywać nowy sposób rozliczania się z podatku VAT. Obecnie obowiązujący plik JPK oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK-V7. Będzie on obowiązywać wszystkich czynnych podatników VAT bez względu na wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak prawidłowo oznaczać w nowym pliku JPK transakcje, szczególnie te z podmiotami powiązanymi.

Nowy plik JPK

Nowy plik JPK V7 to sposób przede wszystkim na ograniczenie oszustw podatkowych, do których często dochodzi podczas sprzedaży towarów lub świadczenia usług nazywanych wrażliwymi. Są to między innymi produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, alkoholowych oraz paliwa. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowego oznaczania transakcji w pliku JPK V7, pozycji dotyczących deklaracji VAT oraz grup towarów i usług ograniczona zostanie szara strefa, a wpływy do budżetu Państwa z tytułu podatku VAT wzrosnął.

Czym jest podmiot powiązany?

Przez podmiot powiązany rozumie się sytuację, w której między nabywcą a sprzedającym dany towar lub usługę zachodzą pewne zależności. Zależności te zostały sprecyzowane w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Dlatego należy pamiętać, że podmiot powiązany - oznaczanie kontrahenta na potrzeby pliku JPK V7 będzie nowym obowiązkiem przedsiębiorstw, który należy wypełniać zgodnie z przepisami. Przykładem podmiotów powiązanych są:

  • małżonek, krewny lub powinowaty osoby fizycznej, który ma znaczący wpływ na podmiot,
  • spółka nieposiadająca osobowości prawnej oraz jej wspólnicy,
  • podmioty, z których jeden wywiera duży wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,
  • podatnik oraz jego zakład z siedzibą zagraniczną.

Jak powinno oznaczać się podmioty powiązane w nowym pliku JPK?

Warto podkreślić, że nowy plik JPK będzie posiadał nieco inną strukturę niż ten obecnie obiwązujący. Przede wszystkim zostanie on podzielony na część ewidencyjną oraz deklaracyjną o poszerzone informacje odnośnie pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT. Podmiot powiązany w odpowiedniej części pliku JPK V7 powinien być oznaczany, jako symbol „TP”. Jeśli przedsiębiorstwo dokonało sprzedaży towaru lub świadczyło usługę na rzecz podmiotu powiązanego, wtedy w polu „TP” należy wpisać „1”. W przypadku, gdy zawarta transakcja nie jest związana z podmiotem powiązanym, pole należy zostawić puste. Jeśli wystawia się fakturę w systemie księgowym dla podmiotu powiązanego należy bezwzględnie oznaczyć tą informację.

Co w przypadku braku prawidłowego oznaczania podmiotu powiązanego w nowym JPK?

Wszelkie błędy podczas wypełniania pliku JPK V7 będę karane. Dlatego należy zapoznać się odpowiednio wcześnie z wymogami stawianymi od października wszystkim czynnym podatnikom VAT wypełniającym plik JPK. W przypadku wprowadzenia błędnych informacji w pliku JPK V7 Urząd Skarbowy może nałożyć karę grzywny na przedsiębiorstwo. Jeśli więc zdarzy się pomyłka, należy o niej jak najszybciej poinformować odpowiedni Urząd Skarbowy.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: